Commit 2c21e7bf authored by Matthieu's avatar Matthieu
Browse files

Merge remote-tracking branch 'weblate/master'

parents 3c445597 22c661d3
Pipeline #826 failed with stages
in 15 minutes and 20 seconds
......@@ -59,13 +59,13 @@
<string name="no_description">Bez popisu</string>
<plurals name="shares">
<item quantity="one">%d sdílení</item>
<item quantity="few"></item>
<item quantity="other"></item>
<item quantity="few"/>
<item quantity="other"/>
</plurals>
<plurals name="likes">
<item quantity="one">%d To se mi líbí</item>
<item quantity="few"></item>
<item quantity="other"></item>
<item quantity="few"/>
<item quantity="other"/>
</plurals>
<string name="posted_on">Zveřejněno na %1$s</string>
<string name="NoCommentsToShow">U tohoto příspěvku nejsou žádné komentáře…</string>
......@@ -168,7 +168,7 @@
<string name="save_image_description">Uložit popis obrázku</string>
<string name="no_media_description">Sem přidejte popis média…</string>
<string name="total_exceeds_album_limit">Vybrali jste více obrázků než povoluje váš server (%1$s). Obrázky překračující limit budou ignorovány.</string>
<string name="switch_to_grid"></string>
<string name="switch_to_grid">Zobrazit v gridu</string>
<string name="size_exceeds_instance_limit">Velikost obrázku číslo %1$d překračuje maximální povolenou velikost instance (%2$d kB, limit je %3$d kB). Je možné, že jej nebude možné nahrát.</string>
<string name="upload_error">Chybový kód vrácený serverem: %1$d</string>
<string name="lbl_brightness">JAS</string>
......@@ -193,5 +193,15 @@
\nsledující</string>
<string name="file_not_found">Soubor %1$s nebyl nalezen</string>
<string name="delete_post_failed_error">Příspěvek nelze smazat, chyba %1$d</string>
<string name="delete_post_failed_io_except">Příspěvek nelze smazat, zkontrolujte připojení</string>
</resources>
\ No newline at end of file
<string name="delete_post_failed_io_except">Příspěvek nelze smazat, zkontrolujte připojení.</string>
<string name="cw_nsfw_hidden_media_n_click_to_show">CW / NSFW / Skrytá média
\n (klikněte pro zobrazení)</string>
<string name="media_upload_completed">Nahrávání bylo dokončeno</string>
<string name="media_upload_failed">Nahrávání selhalo, zkuste znovu nebo zkontrolujte stav sítě</string>
<string name="posting_image_accessibility_hint">Obrázek se zveřejňuje</string>
<string name="switch_to_carousel">Zobrazit v karuselu</string>
<string name="discover_no_infinite_load">Načítá se pouze omezené množství obsahu. Pro zobrazení dalších obrázku zatáhněte dolů.</string>
<string name="panda_pull_to_refresh_to_try_again">Panda je smutná. Zatáhněte dolů a pro obnovení.</string>
<string name="issues_contribute">Nahlaste problémy nebo přispějte do aplikace:</string>
<string name="mascot_description">Obrázek zobrazuje červenou pandu. Maskota aplikace Pixelfed používající telefon</string>
</resources>
* Aktualizace překladů: nové řetězce a aktualizace existujících. Díky překladatelům ❤️! Navštivte náš weblate, pokud chcete pomoc s překladem do vašeho jazyka.
* #️⃣ Podpora štítků. Nyní můžete procházet štítky namísto pouhého jejich zobrazení 😜
* Kliknutím na kartu přejdete nahoru. Už žádné zuřivé rolování, abyste se dostali zpět nahoru. Stačí znovu kliknout na kartu, na které se nacházíte a je to :)
* Oprava chyba způsobující pád aplikace. Velké poděkování všem za vaše hlášení o pádech! ❤️
* Přidání jazyka (Malayalam)
* Oprava chyb některých špatných odpovědí z API
* Aktualizace závislostí
* Aktualizace překladů
PixelDroid je aplikace s otevřeným zdrojovým kódem pro Android. Jedná se o klienta pro Pixelfed, federovanou platformu pro sdílení obrázků.
Procházejte feedy a profily, nahrávejte nové příspěvky, objevujte příspěvky, komunikujte s ostatními ve fedivesmíru.
• Podpora více účtů
• Tmavý i světlý mód
• Použití filtrů, ořezávání, změny jasu/kontrastu/nasycení
• Respektujte nastavení vašeho Pixelfed serveru
• 100% zdarma a s otevřeným zdrojovým kódem. Žádné proprietární závislosti.
Mrkněte na https://pixelfed.org abyste se dozvěděli více o platformě Pixelfed.
Klient pro Pixelfed, federovanou platformu pro sdílení obrázků
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment