Commit 51f07a9e authored by Mostafa Ahangarha's avatar Mostafa Ahangarha Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Persian)Currently translated at 100.0% (4 of 4 strings)
Co-authored-by: default avatarMostafa Ahangarha <ahangarha@riseup.net>
Translate-URL: https://weblate.pixeldroid.org/projects/pixeldroid/fastlane/fa/
Translation: PixelDroid/Fastlane
parent 23c1cad9
* به‌روزرسانی‌های ترجمه: رشته‌های جدید و به‌روزرسانی‌های جدید دیگر رشته‌ها. با سپاس از مترجمین ❤️! برای کمک به ترجمه، به وب‌لیت ما مراجعه کنید.
* #️⃣پشتیبانی از هشتگ: اکنون می‌توانید فراتر از نمایش یک پیام 😜، هشتگ‌ها را مرور کنید.
* پیمایش به بالا با کلیک روی برگه: به جای کلی پیمایش تا بالای صفحه کافی است مجددا روی برگه کلیک کنید تا شما را به بالای صفحه ببرد :)
* تلاش برای رفع مشکلات منجر به فروپاشی: با سپاس فراوان از همه کسانی که مشکلات مربوط به فروپاشی‌ها را گزارش کردید! ❤️
پیکسل‌دروید، کارخواه اندرویدی آزاد و متن‌باز برای سکوی فدرال هم‌رسانی تصویر پیکسل‌فد است.
بین نمایه‌ها و خوراک‌ها بچرخید، مطلب منتشر کنید، فرسته‌های دیگران را کاوش کنید و با دیگر افراد روی فدیورس تعامل داشته باشید.
• پشتیبانی از چند حساب
• پوسته روشن و تاریک
• اعمال پالایه‌ها، برش، تغییر روشنایی/تضاد/اشباع
• در نظر گرفتن پیکربندی حساب روی کارساز پیکسل‌فد
• تماما یک نرم‌افزار آزاد و متن‌باز و فاقد هیچ گونه وابستگی انحصاری
برای دانستن بیشتر https://pixelfed.org را ببیند.
کارخواهی برای پیکس‌فد، سکوی فدرال هم‌رسانی تصویر
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment