Commit 5c59b01d authored by brabitom's avatar brabitom Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Czech)Currently translated at 100.0% (6 of 6 strings)

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (169 of 169 strings)
Co-authored-by: brabitom's avatarTomas <tomas@brabenec.net>
Translate-URL: https://weblate.pixeldroid.org/projects/pixeldroid/app/cs/
Translate-URL: https://weblate.pixeldroid.org/projects/pixeldroid/fastlane/cs/
Translation: PixelDroid/Fastlane
Translation: PixelDroid/pixeldroid
parent 392fdbc9
Pipeline #828 failed with stages
in 10 minutes and 38 seconds
......@@ -7,7 +7,7 @@
<string name="something_went_wrong">Něco se pokazilo…</string>
<string name="profile_picture">Profilový obrázek</string>
<string name="toolbar_title_edit">Upravit</string>
<string name="report_error">Hlášení nelze odeslat</string>
<string name="report_error">Hlášení se nepodařilo odeslat</string>
<string name="reported">Nahlášeno {gmd_check_circle}</string>
<string name="report_target">Nahlásit příspěvek uživatele @%1$s</string>
<string name="optional_report_comment">Volitelná zpráva pro moderátory/správce</string>
......@@ -32,7 +32,7 @@
<string name="light_theme">Světlý</string>
<string name="mention_notification">%1$s se o vás zmínil/a</string>
<string name="shared_notification">%1$s sdílel/a váš příspěvek</string>
<string name="followed_notification">%1$s vás sleduje</string>
<string name="followed_notification">%1$s vás začal/a sledovat</string>
<string name="dark_theme">Tmavý</string>
<string name="add_account_description">Přidat další účet Pixelfed</string>
<string name="add_account_name">Přidat účet</string>
......@@ -59,13 +59,13 @@
<string name="no_description">Bez popisu</string>
<plurals name="shares">
<item quantity="one">%d sdílení</item>
<item quantity="few"/>
<item quantity="other"/>
<item quantity="few">%d sdílení</item>
<item quantity="other">%d sdílení</item>
</plurals>
<plurals name="likes">
<item quantity="one">%d To se mi líbí</item>
<item quantity="few"/>
<item quantity="other"/>
<item quantity="few">%d To se mi líbí</item>
<item quantity="other">%d To se mi líbí</item>
</plurals>
<string name="posted_on">Zveřejněno na %1$s</string>
<string name="NoCommentsToShow">U tohoto příspěvku nejsou žádné komentáře…</string>
......@@ -158,7 +158,7 @@
<string name="upload_picture_failed">Chyba při nahrávání obrázku!</string>
<string name="picture_format_error">Chyba nahrávání: špatný formát obrázku.</string>
<string name="request_format_error">Chyba nahrávání: špatný formát požadavku</string>
<string name="upload_post_failed">Odeslání příspěvku se nezdařilo</string>
<string name="upload_post_failed">Nahrávání příspěvku se nezdařilo</string>
<string name="upload_post_success">Příspěvek byl úspěšně nahrán</string>
<string name="upload_post_error">Chyba při nahrávání příspěvku</string>
<string name="description">Popis…</string>
......@@ -185,15 +185,15 @@
<string name="crop_button">Tlačítko k oříznutí nebo otočení obrázku</string>
<string name="save_before_returning">Uložit úpravy\?</string>
<string name="no_cancel_edit">Ne, zrušit úpravy</string>
<string name="capture_button_alt">Zachytit</string>
<string name="capture_button_alt">Vyfotit</string>
<string name="switch_camera_button_alt">Přepnout kameru</string>
<string name="open_drawer_menu">Otevřít nabídku</string>
<string name="discover">OBJEVOVAT</string>
<string name="default_nfollowers">-
\nsledující</string>
<string name="file_not_found">Soubor %1$s nebyl nalezen</string>
<string name="delete_post_failed_error">Příspěvek nelze smazat, chyba %1$d</string>
<string name="delete_post_failed_io_except">Příspěvek nelze smazat, zkontrolujte připojení.</string>
<string name="delete_post_failed_error">Příspěvek se nepodařilo smazat, chyba %1$d</string>
<string name="delete_post_failed_io_except">Příspěvek se nepodařilo smazat. Zkontrolovali jste připojení\?</string>
<string name="cw_nsfw_hidden_media_n_click_to_show">CW / NSFW / Skrytá média
\n (klikněte pro zobrazení)</string>
<string name="media_upload_completed">Nahrávání bylo dokončeno</string>
......@@ -203,5 +203,17 @@
<string name="discover_no_infinite_load">Načítá se pouze omezené množství obsahu. Pro zobrazení dalších obrázku zatáhněte dolů.</string>
<string name="panda_pull_to_refresh_to_try_again">Panda je smutná. Zatáhněte dolů a pro obnovení.</string>
<string name="issues_contribute">Nahlaste problémy nebo přispějte do aplikace:</string>
<string name="mascot_description">Obrázek zobrazuje červenou pandu. Maskota aplikace Pixelfed používající telefon</string>
</resources>
<string name="mascot_description">Obrázek zobrazuje červenou pandu, maskota aplikace Pixelfed používající telefon</string>
<string name="comment_notification">%1$s komentoval/a váš příspěvek</string>
<string name="login_notifications">Nepodařilo se načíst nejnovější upozornění</string>
<string name="other_notification">Upozornění od %1$s</string>
<string name="followed_notification_channel">Noví sledující</string>
<string name="mention_notification_channel">Zmínky</string>
<string name="shared_notification_channel">Sdílení</string>
<string name="liked_notification_channel">To se mi líbí</string>
<string name="comment_notification_channel">Komentáře</string>
<string name="poll_notification_channel">Ankety</string>
<string name="other_notification_channel">Další</string>
<string name="notifications_settings">Nastavení upozornění</string>
<string name="notifications_settings_summary">Spravovat, jaké upozornění chcete dostávat</string>
</resources>
\ No newline at end of file
- Podpora upozornění! Stále trochu jednoduché, ale pracujeme na vylepšení :)
- Oprava chyby způsobující špatně otočené fotografie
- Oprava chyby #300
- Oprava webview zobrazující chybu při přihlašování
- Oprava chyby způsobující, mimo jiné, výkonnostní problémy
- Přidána podpora Češtiny, aktualizace dalších překladů
- Oprava profilových obrázků
- Oprava nefunkční kamery po přepnutí karet
- Aktualizace závislostí
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment