Commit d878a8bc authored by majava -'s avatar majava - Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Finnish)Currently translated at 100.0% (4 of 4 strings)
Co-authored-by: majava -'s avatarmajava <sorsa.mitja@gmail.com>
Translate-URL: https://weblate.pixeldroid.org/projects/pixeldroid/fastlane/fi/
Translation: PixelDroid/Fastlane
parent 51f07a9e
* Käännöspäivitykset: uusia tekstejä ja päivityksiä vanhoihin. Kiitos kääntäjille ❤️! Mene meidän weblateen, jos haluat auttaa kääntämisessä omalle kielellesi.
* #️⃣ Hastag-tuki. Voit nyt selata hastageja, sen sijaan että näytetään vain toast-viesti 😜
* Napauta välilehteä palataksesi ylös. Ei enään raivostuttavaa vierittämistä. Napauta vain uudelleen välilehteä, jossa olet, ja se vie sinut takaisin ylös :)
* Korjattu sovelluksen kaatavia virheitä. Kiitos kaikille kaatumisraporteista! ❤️
PixelDroid on vapaa ja avoimen lähdekoodin Android-asiakas Pixelfedille, hajautetulle kuvanjakoalustalle.
Selaa feedejä ja profiileja, tee julkaisuja, löydä julkaisuja ja ole vuorovaikutuksessa muiden kanssa fediversessa.
• Usean tilin tuki
• Tumma ja vaalea teema
• Lisää suodattimia, rajaa, muuta kirkkautta/kontrastia/värikylläisyyttä
• Ottaa huomioon Pixelfed-instanssin määritykset
• 100% vapaa ja avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Ei suljettuja riippuvuuksia.
Oppiaksesi lisää Pixelfedistä, katso https://pixelfed.org
Asiakas Pixelfedille, hajautetulle kuvanjakoalustalle
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment